Akademia Mieszanych Sztuk Walki w Wilkowicach zwany dalej "Klubem", jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

1.      Terenem działania Klubu jest miejscowość Wilkowice 87-850 Choceń

2.      Adres siedziby Klubu: Stare Nakonowo 9  87-853 Kruszyn

3.      Terenem działania sekcji Klubu Akademia Mieszanych Sztuk Walki jest Rzeczpospolita Polska.

4.    Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną

5.    Klub działa na podstawie:
  •    ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.)
  •    ustawy z dnia 25 czerwca 2010r, o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857  z póź. zm.)

6.    Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych  i ogólnopolskich związków sportowych oraz federacji.

 

 Celem Klubu jest:

1.    Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
2.    Zaangażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3.    Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
4.    Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
5.    Organizowanie działalności sportowej ze szczególnych uwzględnieniem funkcji  zdrowotnych,
6.    Organizowanie imprez sportowych rangi regionalnej i ogólnopolskiej, międzynarodowej na terenie działania Klubu,
7.    Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
8.    Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
9.    Wydawanie materiałów szkoleniowych i biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów promocyjnych,
10.    Podejmowanie innych środków i przedsięwzięć związanych z charakterem swojego działania
11.    Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji, turystyki, i integracji osób niepełnosprawnych.

Rozkłąd jazdy autobusów we Włocławku